torsdag 21. november 2013

Boknatt

Gildt
var det 
å vere saman 


med så kjekke og dyktige
forfattarar som Ragnar Hovland og Agnes Ravatn


 under BOKNATTA i Aasen-tunet
onsdag 20. november.
Når 
vi i tillegg fekk oppleve
den virtuose folkemusikaren
Jorun Marie Kvernberg


og fylgje med på litteraturprofessor
Geir Hjorthol 
sine godt budde og innsiktsfulle intervju
av hovudpersonane,


trur eg dette vart
ein interessant happening
for dei omlag 90 som møtte fram
på nynorskens heimetufter
ein haustakveld
i november.

onsdag 13. november 2013

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)Velskrive og godt fortalt om rebellen

Forfattaren Øystein Orten frå Hareid har arbeidd seg opp eit breitt repertoar. Dikt, noveller, romanar, dokumentarar. Den ferske 
Rasmus Rebellen er ein ekte historisk roman, og lat meg tilstå 
to forhold: 

Eg er begeistra for forfattaren Øystein Orten, og eg meiner 

Rasmus Rebellen er ei bok til å bli klok av. Dessutan er det ei 
god historie, skriven av ein forfattar som både taklar det 
nynorske språket framifrå, og som har sikra seg historisk kunnskap 
til å vere truverdig, spenstig og innsiktsfull om noko som har hendt 
for nærare 400 år sidan.

Forfattaren Dag Solstad har uttalt at kvart menneske bør ha eit 

perspektiv på 500 år, 250 år bakover, 250 år fram. Eg trur han 
kunne ha teke kraftigare i bakover. Og så er han skeptisk til historiske romanar der forfattaren smyg seg inn i hjartet til hovudpersonen. 
Solstad, som sjølv er aktuell med ein historisk roman denne hausten, basunerer dette til Dagbladet Magasinet nyleg: 
«Jeg skriver fakta og fyller ikke ut med det jeg ikke vet. 
I de historiske romanene jeg har lest, det er ikke mange, 
virker det som om forfatterne ikke ser at det er et problem å 
dikte, og det gjør det vanskeleg for meg å lese disse bøkene.»

Eg forstår på ein måte Solstad. Han er dessutan ein av favorittane 

mine i den norske litteraturen. Men denne gongen kunne eg vel 
ikkje vere meir usamd. Øystein Orten diktar. Rett nok fortel han 
historia gjennom Rasmus sin adoptivson, Aslak, og lite av den 
forteljinga er frå innsida av hovudet til hovudpersonen. Men når 
du diktar innsiktsfullt, då fungerer det både som forteljing og 
historieundervisning.

Orten seier sjølv at berre fire-fem prosent av romanen er bygt 

på historiske fakta. Då meiner han livet til Rasmus Rebellen og 
dei konkrete hendingane han er involvert i, han meiner ikkje 
tidsbiletet. Eg er ikkje historikar i særleg omfang, men eg meiner å 
ha dekning for at Øystein Orten har teke seg så godt inn i den tida 
han skriv om, at det er som sagt til å bli klok av. Det dreier seg om 
å gi oss innsikt i dei mulegheitene forfedrane våre stod overfor, og 
dei karrige vilkåra der mange sleit seg ut. Arbeid, uår, korn som ikkje 
mogna, svolt, sjukdom, død, ureinske og sakn. Skattar som vaks folk 
over hovudet, lang veg til appellinstansen i København, futar og 
stormenn med avgrensa hjartelag. Rasmus hadde håp og kløkt, og 
var meir sta enn som godt var. Det knekte han til slutt. Men før 
finalen, blir han fanga fleire gonger, men smett seg fri. Ikkje for å slå 
seg til ro, men for å køyre sakene, rettferda, prosessane, opprøret 
eit steg vidare. Alltid vidare.

Odelsguten frå Vartdal, som skulle bli opprøraren og helten i denne 

romanen, får vi følgje frå vogge til grav, fødd i 1588, død rundt 1666. 
Men han tok aldri over garden til foreldra på Vartdal. Nærast tilfeldig 
tek utferdstrongen overhand, og han hamnar om bord i ein hollandsk 
båt – og etter kvart i den hollandske marinen, der han endar opp med 
offisersgrad, språkkunnig og mange erfaringar rikare. Så vender han 
heim, full av historier, men overlet – moralsk nok– garden på Vartdal 
til broren. I staden slår han seg ned på det som skal bli storgarden 
Kapernaum på Myklebust på Harøy. Rasmus Engelbrektson 
Bust har energi og evne til å tene pengar. Han skaffar seg raskt fleire 
bein å stå på.

Eg har alltid ein penn i handa når eg les, strekar under saker og ting 

i bøkene, lagar mitt eige register med tilvisingar fremst på dei blanke 
sidene. Kva har eg streka under hos Orten denne gongen? Mellom 
anna poesien, språket, flyten, forteljarevna. Det er eit språkleg sug 
i delar av denne boka som riv meg med som lesar. Øystein Orten tar 
igjen med seg fortida si som diktsmed inn i romanskrivinga. Ein 
vedunderleg nynorsk, verken meir eller mindre!

Dette er Kristian Kvart (IV) og Fredrik III sin tidsepoke, inga lykkeleg
tid for lydriket Norge og småkårsfolket her. Kristian Kvart hadde store 
ambisjonar og forvilla seg inn i den eine krigen etter den andre. For å 
finansiere eventyra sine gjorde han det same som kongar og keisarar 
alltid har gjort: Han skreiv ut skattar, og småfolket fekk lide. 
Futane i Norge sytte for å drive inn det som kongen kravde – frå 
bonde, fiskar og husmann. Småfolket måtte betale det kongen kravde 
pluss litt til for å gjø korrupte innkrevjarar. Fredrik III var ikkje stort 
betre. Mest avgjerande for innhaldet i Orten-boka er krigen han førte 
mot Sverige frå 1657–60. Ved freden i Roskilde i februar i 1658 måtte 
Danmark mellom anna avstå Trondheim len til Sverige. Norge vart 
delt i to ved grensa til Romsdal. Såleis har det seg at
svenske soldatar jakta og jaga Rasmus i oktober 1658, heilt til
han kjem over grensa og er på Sunnmøre, altså i Norges land.

I tida rundt kongeskiftet 1648/50 blir folket i Norge meir og meir 

tynte av korrupte futar, skattar og hardhendt lovpraksis. Folket 
murrar og tida ropar på ein protest – eit opprør. Frå sitt sete på 
Kapernaum på Harøya har den etter kvart så tiltakssame og smarte 
Rasmus skaffa seg bra økonomi. Rett som det er, hjelper han folk 
ut av vanskelege situasjonar og tek til seg fattigborn. Det er ein 
av dei, fostersonen Aslak, som Orten altså har lagt forteljinga i 
munnen på. Det gjer Aslak med eit knapt, men rikt språk, 
og med stor innleving. Dramatisk, opprørande, men også med 
drypp av glede og store augneblinkar. Armod og velsigning hand 
i hand.

Boka om Rasmus Engelbrektson Bust har lokale forgreiningar til 

både Ulstein og Hareid. Ho er eit fengslande portrett av ein 
bondeførar som ikkje klarte å sjå på den daglege urettferda 
rundt seg. Naudsåra rundt 1660 set ein skarp farge på 
dramatikken. Som lesar blir du plassert midt i dette landskapet, 
og får følgje denne modige opprøraren og agitatoren på nært hald 
– heilt inn i stupet. Til forfattaren er det berre 
ein ting å seie: Til lykke!


Asle Geir Widnes Johansen

12.11.2013

fredag 8. november 2013

Songen frå fengselsmørket

Her,
i mørkestova

 
under Rozenkrantztårnet
på Bergenhus,
 
 
sat altså 
Rasmus Engelbrektsson Myklebust,
oftast berre kalla 
Store-Rasmus,
gjennom dei to kaldaste vintrane i manns minne,
mellom 1656 og 1658,
 
 
og venta på dommen sin,
som etter alle solemerke skulle bli dødsstraff.
Han var ikkje den fyrste
sunnmøringen
som hadde hamna her
for oppstand og rebellion mot styresmaktene.
Jo Jamt,
den svenskætta villmannen frå Valldalen,
hadde også vore lenka fast til murane her nede
vel femti år tidlegare.
 
 
Og rettarstaden 
var godt synleg frå festningsmurane.
 

Jo Jamt 
gjekk det skikkeleg ille med.
Truleg 
var det storpolitiske hendingar
som berga hovudet til Store-Rasmus
(i denne omgang).
Den meir enn forsmedelege
fredsavtalen i Roskilde,
underteikna på ettervinteren i 1658,
og som gav heile Trondhjems len,
inklusive Romsdal,
til svenskane,
gjorde at lensherren i Bergenhus,
seinare kanslar og Kongens hand,
Ove Bjelke, 
som residerte i desse flotte bygningane,

 
og som kanskje også besøkte 
den sunnmørske rebellen 
nede i fengselscella hans,
 
 
trengde all den sympati han kunne få på Sunnmøre
no når soldatar skulle vervast 
for å vinne desse områda tilbake
frå Sverige.
For korleis kunne fiskarbøndene
sende sønene sine
i danskekongen si teneste
om talsmannen deira,
Store-Rasmus,
sat i grinda i Bergen?
Kanskje var det dette
som overtydde Ove Bjelke,
barnebarnet til fru Inger til Austrått,
om at denne Rasmus Rebellen
skulle få sjå dagslyset igjen?
 

Men kva tankar gjorde
Store-Rasmus seg
medan han sat saman med dei andre 
fengselsfuglane nede i denne mørke hola,
og venta - og venta - og ikkje visste
nokonting
om kva som skulle skje?Kanskje song dei visa om Jo Jamt
for han?

Høyr 
Odd Goksøyr sin
BALLADEN OM JO JAMT 
her

https://soundcloud.com/oddgok/balladen-om-jo-jamt#t=0:00

onsdag 6. november 2013

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)
 

Noreg som koloni

Rasmus Rebellen er ein interessant historisk roman om ein epoke
i norsk historie vi kan ha godt av å verte minte på.

Haustvinden er full av tettskrivne, lett gulna blad; den historiske
romanen feiar visst med seg både lesarane og merksemda
denne bokhausten. Både Roy Jacobsens De utvalgte og Jon 
Michelets andre krigsseglarroman Skytteren er bestseljararer som
lèt lesaren leve seg inn i ei anna tid, men det er Dag Solstads 
Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896 
som har fått fart på debatten. Solstad vil ikkje dikte om kva 
menneska i hans eiga slekt kan ha tenkt og følt, og serverer
i staden ein tekst som mest liknar slektstavlene 
Det gamle testamentet.

Ein annan historisk roman har fått langt mindre merksemd:
Øystein Orten skriv i Rasmus Rebellen om den sunnmørske
bondeføraren Rasmus Engelbrektsson Bust. Han døydde i
fangenskap på Akershus festning på 1660-talet etter å ha 
ytt motstand mot skånsellaus og korrupt inndriving av 
skattar som skulle finansiere krigføringa til danskekongen 
mot svenskane.

MANNEN MOT MAKTA

Orten har tidlegare skrive både lyrikk, romanar og historiske
verk, mellom anna Himmelen over Shetland (2009) om norsk 
motstand under den andre verdskrigen. I Rasmus Rebellen 
har han funne ein fin balanse mellom historiske fakta og 
diktarleg innleving, teksten er verken på «metafor-speed», 
slik språket til Jacobsen vart skildra av meldaren i 
Morgenbladet, eller så faktaspekka som bøkene til Michelet 
eller Solstad.

Historia er lagd i munnen på fosterson av Rasmus, Aslak frå
Bust, når han som gamal mann fortel om det han var med på
og har høyrt. Slik blir hovudpersonen portrettert samstundes
som han får stå som den gåta han er. Det fungerer fordi sjølv
enkle, ytre observasjonar kan seie så mykje om ein mann: «Han
ler nesten då han blir dømd for ‘grofeue ligen aa ha forseet kong:
Paabud oc i mod kong: Forordning haffuer holdt Sammøde af
Almuen».

Eg ser det så levande for meg, den bitre humoren i møte med
det latterleg urimelege; eit glimt som viser at ånda ikkje er 
knekt sjølv om slaget er tapt. Denne rebellen tok aldri til våpen, 
tvert om hadde han sterk tru på at kong en i Danmark ville gje 
han medhald om han berre fekk vite kor urimeleg hardt folket 
på Sunnmøre vart skattelagt midt i verste hungersnauda, og 
reiste fleire gonger til København for å leggje fram saka. 
Han mana også romsdalingane til motstand då Sverige ein 
kort periode i 1650-åra la under seg Trøndelag, Nordmøre 
og Romsdal. Den lojaliteten vart ikkje lønt.

OVERTYDANDE DETALJAR

Men Rasmus Rebellen tok meg ikkje med storm frå første side, 
for den innleiande monologen til forteljaren er i overkant 
høgstemd og dessutan full av klumpete garpegenitiv som 
«Havet sine mjuke straumar». Det er først i møtet med Olda, 
den utgamle tanta på ættegarden der Rasmus vart fødd, 
at det tek til å svinge. Setningane er korthogne og direkte, 
men fulle av detaljar som målar opp ei anna røynd og 
overtyder meg om at forfattaren har basert seg på solide, 
historiske kjelder.

Øystein Orten har funne ein fin balanse mellom historiske 
fakta og diktarleg innleving.

For meg er Rasmus Rebellen av vel så stor interesse som dei
andre nemnde historiske romanen i haust. Orten gjev eit 
engasjerande bilete av det koloniserte Noreg, styrt av 
embetsmenn som berre såg land og folk som ein ressurs 
det galdt å få størst mogeleg utbytte av. Det har altså ikkje 
berre skjedd i Afrika og Asia, det har skjedd her. 
Kvar sau i utmarka skulle teljast og betalast for, 
utan omsyn til om det tok maten or munnen på borna.

Det blir òg tydeleg kva sjølv sakleg motstand mot makta 
kan koste. Det er eit memento i ei tid der overvaking igjen 
har blitt eit tema, men der den ålmenne frustrasjonen 
er retta mot at «det offentlege» ikkje yter oss tenester 
raskt og godt nok.


Merete Røsvik Granlund

1.11.13

tirsdag 5. november 2013

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)

Øystein Orten: Rasmus Rebellen (2013)


Solide saker frå Orten

Øystein Orten frå Hareid har før skrive romanar der han
nyttar eigne og nær familie sine røynsler og livsløp som
utgangspunkt for dikting. Eit døme som det i så måte
er naturleg å ta fram her, er romanen Vegen til Neverland
frå 2005, der landskap og miljø frå Vanylven generelt
og Fiskå spesielt, er lett attkjennande. Far til Øystein,
Einar Orten, var både lensmann og ordførar i Vanylven
på 50-talet og budde på Fiskå. 

Og no har han på ein måte gjort det igjen. 
Men denne gongen går han lengre attover
i tida. Gjennom ei litt kronglete ættetavle bukserer
han seg i etterordet tilbake til Rasmus Engelbrektson
Bust som var fødd i 1588 – han som vart kalla Den Store
eller også Rasmus Rebellen. Og gjennom gamle Aslak fortel
han soga om Store-Rasmus til barnebarnet hans,
Ragnhild – ho som er dotter til Unge-Rasmus og fødd
det året bestefaren døydde. Det er berre Aslak si røyst vi
høyrer. Men inn i forteljinga er ”klipt” korte, skildrande
glimt av noko som på eit vis er ei forteljing i forteljinga –
men der trådane blir knytte saman mot slutten. Eit ikkje
uvanleg, om enn litt farleg, dramaturgisk knep for å bryte
opp monologen. Eg tenkjer meg også at forma
som er valt, der ein eldre mann fortel til ei som er ung
og urøynd i mykje av det som blir omtala, høver godt
i ein historisk roman. Det gir høve til på ein naturleg
måte naturleg å ”oppklare” og forklare ting – også overfor
notidslesaren utan å gå inn med forfattarstemma og
bryte magien. 

Heilt kort om innhaldet: Boka er eit portrett av bondeføraren
Rasmus frå vogge til grav. Det er soga om eit dramatisk liv
i ei dramatisk tid. Her er svolt, uår, krig og utstrekt korrupsjon 
frå futar og kongelege embetsmenn. Kampen for tilværet er hard,
rå og nådelaus. Folk har stor age for både Gud og konge,
noko som blir kynisk utnytta av både verdslege og kyrkjelege
maktpersonar. Ulydnad og oppreist vert straffa
hardt og gjerne på bestialsk vis. Parallelt med gudstrua
går overtrua og tradisjonen – og saman utgjer dei det
åndelege rommet menneska lever i. 

Hovudsakleg går hendinga føre seg i våre bygder, 
på kysten av Sunnmøre – frå Stadlandet i sør 
og til den nørdste grensa for fogderiet
i nord, men med avstikkarar både til Bergen, Oslo,
København og Amsterdam. Og her er mykje å lære både
om lokal, nasjonal og europisk historie. Samstundes er det ei
forteljing om eit spesielt menneske med sterke og svake
sider, fødd og oppvaksen på Vartdal i Hareid kyrkjesokn,
men seinare i livet busett på Bust - på sørlegaste luten på
Harøya – øya som heilt opp til vår tid var delt mellom
fogderia Sunnmøre og Romsdal. Garden heitte Haug, men
Rasmus kalla han Kapernaum med all den symbolikk som
kan leggast inn i det. På kartet over Kanaans land som Aslak
teikna i barndomen, er Kapernaum avmerkt med raudt,
farga med hans eige blod. 

Og apropos Aslak: Det er i
altså hans munn Orten legg denne forteljinga, han som
smålåte presenterer seg som ”ein simpel husmann frå Sunnmøre,
men fosterson av Rasmus, opprøraren, far til far
din, han dei kalla Den Store”. Men denne Aslak har synt seg
å ha evner langt over middels. Notbøtaren, dekksmannnen
og våpensveinen er ein tenkjar, ein analytikar – sonen til
den lutfattige dessertøren er ein makelaus forteljar. Han har
lært seg skrivekunsten og han er ein hund etter bøker. Bibelen
har han lese fleire gonger og der har han også, etter det
han sjølv seier, funne modellar og seiemåter han nyttar
mellom anna breva han skriv for Rasmus, fosterfar sin. Når
eg stoggar ved denne detaljen, har det med språket i romanen
å gjere. Forteljinga gamle Aslak framfører, har i tillegg til
orda – der bibelske uttrykk og vendingar rett som det er dukkar
opp - også ei særeigen, poetisk rytme. Ein kan forklare
det med at Øystein Orten er poet med ikkje mindre
enn tre diktsamlingar bak seg – og det hadde gjerne
ikkje vore råd å skrive slik utan å ha den bakgrunnen.
Men rytmen får meg og til å tenkje på den vi finn i
bibelske tekstar – som Salmane og Bergpreika, Aslak
sine språklege modellar. For meg var denne oppdaginga
med på å gjere heile forteljinga meir ekte og
truverdig. 

I ei god forteljing blir ikkje alt sagt. Tek ein bort
dei vage antydningane og det usagde, blir ho gjerne
både eindimensjonal og banal. Men samstundes
må forfattaren syte for at vi får med oss nok til at
tråden blir halden, og at vi blir dregne med. Orten har
makta denne viktige balansegangen. Det er då også
ein etter kvart røynd forfattar vi har med å gjere.

Øystein Orten har skrive ei truverdig historie. Ei bok
som gir lærdom og oppleving på fleire plan og i eit
språk som er ei nyting å lese. Han har, for å seie det
enkelt, rett og slett skrive ein god roman.

Til slutt litt om omslaget – lesaren sitt første møte
med boka. Kunstnaren som har laga det, har etter
kvart skapt ein stil og kvalitet som gjer at vi
forstår kven som står bak før vi les det: vanylvingen
Øystein Vidnes. Han har og laga kartet som ligg på
både forsats og baksats i boka og hjelper oss til å
orientere oss i eit heimleg landskap, men delvis
med namn som kanskje etter kvart har blitt mindre
kjende.


Vidar Parr

10.10.13