onsdag 24. august 2016

DETTE ER EIT ANNA LAND

Onsdag 17. august 
drog eg ein tur til NRK-studio i Ålesund
for å snakke om lyrikk.

FOTO: Wilhelm Støylen, NRK

I samband med dette
las eg to dikt frå havflammen (1995),
memento og dette er eit anna land,
som det skal vere muleg å leite seg fram til
på denne lenka her (rundt 2.24.45):

torsdag 18. august 2016

LENGE LEVE HAREID


 LENGE LEVE HAREID !
STEM NEI!


Fyrstkomande mandag skal eg stemme NEI til ei samanslåing av Hareid og Ulstein. For meg handlar valet mest om fakta, menneskelege verdiar, demokrati og skepsisen til lokalpolitikarane sitt taktiske spel.
PRESTISJEN: Det er viktig å vere klar over at det er mykje som står på spel ved denne folkeavrøystinga. Kommunereforma er eit av dei mest prestisjefylte prosjekta til den blåblå regjeringa. Og det er nettopp denne som står i fare for å havarere. Det er derfor ikkje til å undrast over at den politiske leiarskapen i landet vårt investerer mykje i dette. At sjølvaste statsministeren bruker tid på signeringa av ein ny intensjonsavtale mellom to kommunar, syner faktisk at panikken i hovudstaden er ganske stor. «Prosjekt kommunesamanslåing» har gått elendig. Og resultata av avrøystingane hittil må ha vore ekstra skuffande for kommunalminister Jan Tore Sanner. Men det vil også vere eit stort politisk nederlag for Erna Solberg om reforma ikkje lukkast. Og allereie neste haust er det stortingsval.
UVILJEN: For kommunesamanslåingane har jo ikkje akkurat gått så raskt som ein hadde tenkt seg. Heller ikkje på Sunnmøre. Berre Volda-Hornindal og Ålesund-Skodje-Sandøy kan førast opp på lista over nye kommunar. Altså ikkje rare greiene. Regiondirektør i NHO, Toril Ytreberg, seier det rett ut til Møre-Nytt 15.7. at ho er svært skuffa over resultatet av kommunereforma i fylket. – Dette er jo berre pjask, seier ho. Og det har ho heilt rett i. Slik det ser ut no, vil reduksjonen av kommunar i Møre og Romsdal berre bli frå 36 til 30.


PISKEN: Kanskje er årsaka til den labre stemninga at det ikkje ligg noko folkeleg initiativ bak denne reforma. Som vi veit, var det mest inga samanslåingsstemning nokon stad før Sanner la på bordet ein ny inntektsmodell som ville straffe dei små kommunene. Ved press og pisk skulle kommunene slåast saman.


DET LATTERLEGE: Altså har trugsmålet om økonomisk fortaping og ROBEK-status blitt avgjerande for enkelte. Motiva for samanslåing har nok elles vore så ymse. I nokre tilfelle har dei sikkert vore ærlege nok. I andre tilfelle kan dei framstå som direkte latterlege. Nokre drøymer om eit spenstigare kommunenamn. Andre om moglegheita for å bli del av ein kjend by. I Møre-Nytt les vi til dømes at mange i Volda gler seg over at Hornindalsrokken kan bli den nye kommuna sin fyrste topp over 1500 meter. På denne måten kan dei no knive med Ørsta om å få Indre Søre sitt høgste fjell.


PÅ SANDGRUNN: Samtidig kviler både dei gamle og nye kommunane på sandgrunn. Til dømes reknar Ålesund, Skodje og Sandøy (ja, tenk Sandøy, inklusive den vesle øya Orten, med 13 innbyggjarar) med at regjeringa vil tvinge Haram til å bli med i den nye storkommunen deira, slik at den reint geografisk vil henge saman, trass i at Haram har sagt nei til å bli med. Den før omtala NHO-direktøren Ytreberg håper at Fylkesmannen vil skjere gjennom og bruke tvang, slik både ordføraren i Ålesund og Sunnmørsposten på leiarplass har teke til orde for.


VALET: I Hareid sa vi i vår altså JA til å stå åleine. Den gongen vart ikkje ein fusjon mellom Hareid og Ulstein vurdert som noko alternativ i det heile (sjølv etter lange førebuingar og grundige vurderingar). Og då valet stod mellom å bli ein del av Stor-Ålesund, Runde eller Hareid åleine 19. mai i år, stemte 73 % av folket JA til at Hareid skulle halde fram som eigen kommune. Det er nesten tre fjerdedelar av alle!


LOVNADEN: Dette var sjølvsagt eit stort politisk nederlag for Høgre, Framstegspartiet og støttespelarane deira. Men det stod respekt av ordføraren då han til Vikebladet same kveld sa at no hadde folket talt og at med eit slikt resultat kunne ein ikkje gå vidare med noko samanslåing.


TAKTISK SPEL: Men kva skjedde? Etter nokre veker vart brått Hareid-Ulstein-modellen aktuell igjen. Den som ikkje ein gong var verdig å stemmast over fyrste gongen! Eg trur mange tykte at dette var både overraskande og skuffande av ordføraren. I ettertid har han heller ikkje svart på kvifor han har gjort denne heilomvendinga. Trass i tallause oppfordringar i sosiale media. I Vestposten/Vikebladet torsdag 18. august seier ordføraren at han aldri har lovd dette. Er det ikkje rart kor dårleg vi hugsar ein torsdagskveld i mai?


MANDATET: Så kjem altså statsministeren hit for å oververe signeringa. Eg må innrømme at eg vart provosert. Det heile såg for meg ut til å vere ein slags religiøs seremoni – med Erna si overvaking – eller kanskje vi kan driste oss til å seie velsigning - av høgtidsstunda. Eg likte det slett ikkje. For kva med dei 73 prosent av folket som stemte JA til Hareid som eiga kommune? Med kva rett hadde det politiske fleirtalet i kommunestyret hatt til å setje i gang denne prosessen?  Blei vi ikkje spurde om råd?


SENTRALISERING: Men kommunereforma er berre ein liten del av eit mykje større prosjekt: Sentraliseringa av Noreg. Sentralisering er ei ønska utvikling for denne regjeringa. Og ho grip om seg på nesten alle felt. Mellom anna i helse, utdanning og politi. Vi må ikkje gløyme at den på mange måtar sympatiske statsministeren vår styrer ein kynisk distriktspolitikk der økonomane sit i baksetet og viser veg. Marknadsliberalismen rår. Nedleggjinga av Ekornes sin fabrikk på Hareid viser korleis denne tankegangen fungerer. Ei velfungerande verksemd som går i overskot er ingen garanti for framleis drift så lenge det ikkje gagnar sjølve konsernet.

Hugs: Det er ikkje dei marknadsliberalistiske storbyverdiane som har skapt innovasjon og velstand på Søre Sunnmøre. Det er det dei små lokalsamfunna som har gjort.

Likevel skal det bli færre og større einingar. «Storkjøkenet» skal levere billegare varer og meir effektive tenester. For dette skal visst gagne distrikta. Det vert til dømes sagt at fleire politimenn og -kvinner i dei største byane vil skape betre nærpoliti rundt om på bygdene. Og eg berre lurer: Er det verkeleg nokon som trur på dette? Kjem menneske nærare einannan ved å flytte frå kvarandre? Kven skal rope når keisaren kjem etter vegen: - Men han har jo ingen klede på?


FELLESSKAP: Underleg er det å tenkje på at kommune kjem av det latinske communis som tyder felleskap. Medan denne reforma slett ikkje er eit fellesskapsprosjekt. Snarare tvert om. Sjølvsagt har store og små kommunar både styrkar og veikskapar. Men frå regjeringshald synest det som om det berre er veikskapane til dei små og styrken til dei store som vert kommunisert. Ingen har lagt fram fakta (erfaringsbasert kunnskap) på at samanslåingar gir betre tenester, billegare tenester eller meir robuste fagmiljø, slik regjeringa hevdar. Det er berre påstandar. Og kva skal vi med eit robust fagmiljø som er langt vekke frå der vi bur?


DEMONTERING: Heldigvis ser mange at sentraliseringspolitikken fører til ei demontering av velfungerande ordningar i utkantane. Barnehagar, skular og eldrinstitusjonar står opplagt i fare for å bli lagde ned. Og det folkelege engasjementet og dugnadsånda i dei grendene som desse soknar til, kan fort bli svekka som ei fylgje av dette. Dei fleste føretrekk å bu slik dei gjer no. Altså i relativt små einingar. Folk er rimeleg fornøgde med tenestene dei har. Men element som trivsel, tilhøyrsle og kvaliteten på dei kommunale tenestene slik dei faktisk er, vert ikkje tillagd vekt av fusjonistane i hovudstaden.


DET FOLK VIL HA: Nokre av oss ser ut til å ha gløymt at dei mennesklege behova i stor grad handlar om å sjå og høyre OG å bli sett og høyrd. At inst inne treng alle eit nettverk av små fellesskap. Eg vil hevde at større einingar trugar desse. Men mange har heldigvis ikkje gløymt det. Og resultata av avstemmingane er blitt deretter. Folk vil ha barnehagar, skular og sjukeheimar i nærleiken av der dei bur. Dei vil ha innverknad på sin eigen kvardag i jobb og fritid og aller helst kjenne dei menneska som skal ta avgjerder på vegner av fellesskapet dei er ein del av.


KJENSLER: Kanskje byggjer nokre av tankane mine om kommunesamanslåing på kjensler. Men kva er det? Kjensler er nedarva erfaringar. Frå foreldre. Besteforeldre. Vener. Naboar. Det er nedarva klokskap. Historia har vist oss at små grender og små bedrifter kan skape verkeleg store ting. Smått er ofte godt.


INFORMASJONEN: Kva har vi så i vente viss det blir ei samanslåing? «Offentleg informasjon» om intensjonsavtalen er blitt lagt ut i postkassene i form av ein flott brosjyre. Men om denne er objektiv, er i beste fall høgst diskutabelt. I tillegg byggjer intensjonsavtalen – altså produktet som skal seljast -  opp etosen sin med biletet av den smilande statsministeren. Og vi let oss kanskje begeistre: - Tenk, Erna! - Her! Samanslåingstilhengjarane låner såleis autoritet frå den høgste myndigheitspersonen i landet for å styrkje si eiga sak – fusjonen av Hareid og Ulstein kommunar. Samtidig har «Hareid kommune» vore svært aktiv på Facebook og andre sosiale medium for å selje avtalen med «informasjon» om alle fordelane ved ei samanslåing. Og det er freistande å spørje – er det dei tilsette ved kommunen eller den politiske leiinga som skjuler seg bak denne?


INTENSJONSAVTALEN: Om vi studerer sjølve avtalen, så lat vi slå fast fyrst som sist: Ulstein er storfornøgde! Ulstein er så nøgde med denne avtalen at dei droppar ei folkeavrøysting! Det seier sitt. At dei ville bryte forhandlingane viss dei ikkje fekk kommunesenteret, seier også sitt. Folk i Ulstein ser ikkje problemet med ei samanslåing. For dei har ingenting å tape. Men det har vi.


EIN HUSMANNSKONTRAKT: Slik eg ser det, gir intensjonsavtalen Ulstein gjennomslag for 80-90 % av deira ynskje. Hareid vil misse mange funksjonar. Mellom anna kommunesenteret. Og all forsking viser at samanslåingar berre styrkjer tenestene i kommunesenteret, medan tenestene blir svekka i utkantane. Rett nok skal Hareid skal få gjennomføre to tunge investeringar – eit helsehus og ein ungdomsskule. Men kva garantiar har vi for dette? Som juridisk dokument er ikkje intensjonsavtalen verdt noko som helst. Så kor naive har vi lov til å vere? Er det ikkje sannsynleg at vi etter ganske kort tid – kanskje om tre-fire år – vil miste ein eller to av krinsskulane? Og kan ikkje dette igjen svekkje samhald, tilhøyrsle, engasjement og dugnadsånd i desse krinsane? Og kva med sjukeheimen og pasientane der? Avtalen vi har skrive under er ein husmannskontrakt. Det er ikkje noko som liknar jamstelling i denne fusjonen. Ordførarkjedet, kommunevåpenet og kommunenamnet er sanneleg ei fattig trøyst!


KVA ER VIKTIG: Ord som grend, bygd, lokalsamfunn og menneskeleg nærleik er avgjerande for valet mitt mandag. Likeeins institusjonar som barnehagar, skular og aldersbustader der folk bur. Og ikkje minst nærleiken til dei som bestemmer. Eg trur kommunereforma og samanslåinga mellom Hareid og Ulstein vil svekkje viktige ting som dette på sikt. Valet handlar for min del om kva verdiar vi vil basere lokalsamfunnet vårt på. Kva er viktig, og kva er ikkje viktig?

Vi må ikkje gløyme at valet om kommunesamanslåing kjem etter press frå den politiske eliten i hovudstaden. Dei vil så veldig gjerne at vi skal stemme ja! Men vi treng ikkje om å gjere det! Neste år er det stortingsval. Nye folk skal stemmast inn. Og i Stortinget ligg nøkkelen til kva ressursar kommunene skal få til å levere tenester med. Hugs det!

Så greier vi å stå i mot presset så lenge?

STEM NEI TIL SAMANSLÅING MÅNDAG 22. AUGUST!

onsdag 27. juli 2016

BREVET TIL ROSALIN

Då er det ikkje så lenge att
til den nye romanen min er klar.
I byrjinga av september skal han vere ute i butikkane."Det er natt no, og natta er eit grenselaust djup. Fjella og havet og bårene skriv dei dristigaste ting inn i sjela mi. Du undrar vel på korleis eg fann deg. Det er jo så store avstandar mellom oss (og då tenkjer eg ikkje berre på mil og breiddegrader). Til dømes er du langt yngre enn meg. Men namnet ditt. Heimstaden din. Dei fyrste åra dine. Dei heng likevel nøye saman med meg. Liva våre er fletta inn i kvarandre på eit vis som er så vanskeleg å forstå om ein ikkje begynner i rette enden".


Om nokon ynskjer å bla litt meir i boka,
så er det berre å klikke seg inn her:søndag 3. juli 2016

UNDER LINDA 2016 TILBAKEBLIKK

Årets Under Linda
inneheldt som vanleg både diktopplesingar,
songinnslag og kaffi med drøs,


med ekstra fokus på lyrikken


til Marit Kaldhol,som las fleire (svært vakre) tekstar frå samlinga ho som ror (2007)
og sidan det aktuelle langdiktet Små gutar, 
ein del av det kyrkjemusikalske programmet Songar ved bålet,
som skal framførast til hausten, 


og Jan Ove Ulstein,som las tekstar frå Boholmen (1979), Spirituale (1989)
og det er her det flør (2014),
og som fleire gongar vart avbroten av spontan applaus 


frå dei omlag 60 frammøtte,


som også fekk høyre Ronald Øvrelid
synge Chris Rea (på engelsk), Leonard Cohen 
(i norsk omsetjing av Odd Goksøyr)
og Joni Mitchell og Björn Afzelius
(i gjendikting av Andreas Bjåstad),


og Odd Goksøyr,
som ved sida av sin eigen 
Dei brattaste bakkane
(eigentleg: Nokre refleksjonar over mulege samanhengar mellom før og no)
også song tekstar av 
Tomas Tranströmer (Alkaiskt), 
Jan Ove Ulstein og Øystein Orten.


Sistnemnde
introduserte forresten dei ulike artistane
(stundom med glimt frå den lyriske produksjonen deira)
og las  elles Ivar Aasens Saknad (frå hans einaste diktsamling, Symra, 1863), 


 før eks-bokhandlar Lidvar Rise
greip ordet og fortalde to skjemtesoger frå Hareid
(om faren til ein av forfattarane)
og etterpå slo til med ei briljant opplesing 
av Sidsel Mørck sitt dikt
Møte.


Så vart det kaffi, 


kaker
(stor takk til alle kakebakarane!)


og interessante samtalar
rundt kabeltromlane
(sponsa av Hareid Group)


langt inn i (den ikkje altfor varme)
 sommarkvelden


under linda i Einabu


på Hareid, 


også kalla Grotta della Poesia,
like ved Casa del Poeta Tragico,


den tragiske poeten sitt hus,
med adresse Reiten 52.

mandag 27. juni 2016

UNDER LINDA 2016 KORT OPPSUMMERT

Då har vi lagt 
den fjerde poesifestivalen  bak oss,
og mange vil hevde at det vart ei gjevande stund
med mykje gild song og flotte opplesingar Under Linda.


MARIT KALDHOL - TOMAS TRANSTRÖMER - JAN OVE ULSTEIN 
BJÖRN AFZELIUS - ANDREAS BJÅSTAD - JONI MITCHELL
ODD GOKSØYR - LIDVAR RISE - LEONARD COHEN  
RONALD ØVRELID - CHRIS REA - STUNTPOESI
SIDSEL MØRCK- ØYSTEIN ORTEN 
KAFFI - IVAR AASEN 
DRØS

61 menneske tok del
(i tillegg til festivalkatten 
og eit kjøtmeispar med ungar som han gjerne
ville ete opp). 

tirsdag 21. juni 2016

Marit endeleg under linda

Fyrstkomande laurdag 
skal endeleg Marit Kaldhol (f 1955)
lese dikt under linda i Reiten 52.
Med så sterke slektsrøter i Hareid
er det sjølvsagt på tide.


Marit har ein svært omfattande og mangslungen forfattarskap bak seg,
og mellom dei omlag 30 skjønnlitterære bøkene 
ho har gitt ut sidan debuten med Lattermilde laken i 1983,
finn vi både romanar, noveller, drama og dikt.
Ho er også nyskapande i forhold til tekstar i kyrkjeromet,
og saman med Ålesund strykekvartett vitja ho Hareidskyrkja seinast i mars med refleksjonar rundt Joseph Haydns Jesu sju siste ord på korset.
Tilbakemeldingane frå kritikarane har alle tider vore svært gode,
men det er kanskje fyrst og fremst utgjevingane for born og ungdom
som har skaffa henne størst merksemd i media.
Ho har også fått ei rekke med prisar og utmerkjingar. 
For barneboka Farvel, Rune (1986) 


fekk ho (saman med illustratøren Wenche Øyen) til dømes Deutsche Jugendliteraturpreis, og seinast for ungdomsromanen ZWEET (2015) 
fekk ho Nynorsk barnelitteraturpris.
Så Marit Kaldhol er utan tvil ein av Sunnmøres mest meritterte forfattarar.
Men det er som lyrikar vi får høyre henne på laurdag.
Trass i ein mild grunntone av melankoli og lengt 
(ut frå kjensla av at noko er tapt eller mist),
finn vi mykje lys og himmel (og fuglar!) over dikta hennar.

når eg er død
 vil eg danse den dansen eg heile livet 
har øvd meg på

Forfattaren erkjenner at livet er skjørt og kort, 
men det finst altså eit håp som trengjer gjennom alt.
I sentrum for mange av dikta i dei sju samlingane hennar 
står ofte huset og det undrande barnet.
Og med utgangspunkt i dette barnet
utforskar forfattaren naturen og menneska rundt seg.
Kanskje er det derfor at titlane kan vere både underfundige og absurde, 
jamfør Det er ei brystvorte som talar, Keivhendt katt og Lysta til å rive mose. I nokre tekstar står tida stille, og i denne eine augneblinken kan forfattaren tvinge lesaren til å tenkje - kva no? - som i EGGET ER:

egget er ein fugl
som enno ikkje er

egget er eit svev
som enno ikkje er

egget er ein song
som enno ikkje er

tal med lav stemme
så du ikkje forstyrrar egget

Mest i alle tekstane til Marit Kaldhol ligg det sprelske, barnlege og kreative.
Samtidig botnar mange av versa hennar i kvinna sine erfaringar,
både som elskarinne, mor og opprørar mot dei forventningane som blir stilt overfor henne, eit utgangspunkt som kan gi oss assosiasjonar til ein annan sunnmørsforfattar, nemleg Marie Takvam (1926-2008).
Kanskje særleg i samlinga Den tause rosa går forbi (2002)
kan ein sjå denne slektskapen,
som i det vakre KVINNENE FINN NATTA:

kvinnene finn natta sovande
lyden av dei mjuke augevippene hennar
leier dei inn der ho ligg
utan hovudpute av fin silke

dei samlar natta i armane sine
ber henne mellom seg over elva
legg henne på ein varm stein
like ved vegen der små barn
spring forbi med rop av gul havre

kvinnene vaker over natta
stryk den skjelvande pusten hennar
byssar den vaklande lunga hennar
held handa hennar når ho ynkar seg
dei vaker over henne så ho ikkje skal
bli til morgon og finne seg aleine

når natta strekkjer lemmane sine
når den mørke kroppen er utkvilt
løftar kvinnene henne igjen
ber henne mellom seg over elva
inn att i skogen legg henne frå seg
der dei fann henne

Vi gler oss til laurdag!


mandag 20. juni 2016

Jan Ove under linda for fyrste gong

Laurdag kjem teologen og lyrikaren Jan Ove Ulstein (f 1944) 
til Hareid for å lese dikt under linda for aller fyrste gong.


Som etternamnet kanskje avslører, 
har Jan Ove vakse opp i Ulsteinvik,
nærare bestemt oppi Gótebakkane, 
berre nokre hundre meter vest av dagens travle sentrum,
men han har levd mesteparten av livet i Volda,
der han har arbeidd som dosent i ulike kyrkjefag ved høgskulen.


 Den akademiske produksjonen hans er enorm,
men med heile 12 diktsamlingar bak seg 
er det sjølvsagt som lyrikar han vitjar Hareid.
Etter debuten med Slag på berget på Noregs boklag i 1975
kom Boholmen fire år seinare.
Folk med lokal tilknytning vil høgst truleg
 kjenne seg godt att i denne boka,
både med omsyn til naturen, næringane og lynnet,
og ein kan spørje seg om Ulsteinvik nokon gong
er blitt skildra vakrare i skrift enn nettopp her. 


 Svært god kritikk fekk elles Jan Ove 
for Lågsong (1993),
der titteldiktet lyder slik:

For himmelen skuld
For draget i den store elva
For livet på kanten av stupet
For myra med dei sugande gropene

For lengten mot det store fanget
For smaken i den rotne steinen
For limet i dei vonde orda
For det milde mørket om kvelden

Ein nøkkel inn til denne spennande forfattarskapen
er også samlinga
(det er er her det flør),
som kom ut til 70-årsdagen hans i 2014.
Her er også mange tekstar
som utfyller dei tidlege dikta hans.

Som mange veit, 
er Jan Ove nevø av forfattaren og Linge-mannen
Ragnar Ulstein (f 1920).
Og dei som har lese det glitrande portrettet av heimbygda hans 
under den andre verdskrigen,
 Lagunen og stormen (1999),
kan sjå at her også er mykje slektskap
når det gjeld synet på menneske og kultur.
Langt færre veit nok at Jan Ove i si tid 
var ein god mellomdistanseløpar.
At han er ein trufast Hødd-supportar,
overraskar derimot ikkje.
Vi ynskjer han velkomen til Hareid!

søndag 19. juni 2016

Odd under linda igjen

Veteranen på Norges minste poesifestival heiter Odd Goksøyr (f 1952),
lektor frå Hareid, med oppvekst på Runde i Herøy kommune. 
Han debuterte som forfattar så tidleg som i 1976 med diktsamlinga 
Ein av dei vanlege dagane på ærverdige Noregs Boklag.


Odd er ein svært allsidig kunstnar.
I dag kjenner nok dei fleste han som ein slags nordvestlandsk singer-songwriter,
etter tallause opptredenar med gitar og eigenkomponerte viser
på Sunnmøre gjennom dei siste 30 åra.
Fleire av dei mest kjende låtane hans,
som med umiskjenneleg goksøyrsk humor og vidd
sirklar rundt tema som eksistensiell uro og skjør kjærleik,
og som ofte har motiv frå kystsamfunnet i 1950- og 60-åra,
er med på CD-en grådig engel, trulaus mann,
som han gav ut saman med The Red Rooster Blues Band i 2015.


Verdt å nemne er også songspela og kabaretane, 
og kanskje særleg
Drive sytalaus i solnedgangen, eller - Ivar Aasen er her på gjennomreise og Kongen les dikt (2003), som betre enn nokon andre tekstar opnar dører
inn til diktaren sitt heilt særeigne univers.
Gløymast må heller ikkje det nære samarbeidet med 
gitaristen Tormod Engen (f 1964)
songaren Ronald Øvrelid (f 1974) og salmediktaren 
Andreas Bjåstad (f 1948),


som mellom mykje anna har kome til uttrykk i forestillingane
Amerikansk kjærleik på ny norsk (2004),
Vår ferd i dine hagar (2008)
SANS & Samling (2011)
og 3+1 (2014).
Men framfor alt - trur eg at eg torer å seie - er Odd Goksøyr ein glitrande  gjendiktar.
Ikkje berre har han omsett dikt av Christine de Luca (f 1948), 
den noverande Edinburgh Makar - poet laureate for The City of Edinburgh -
frå det gamalnorsk-påverka Shetland Dialect til nynorsk.
Han er prislønt for omsetjinga si av Bob Dylans Lay Lady Lay.
Og han har vekt stor åtgaum med Leonhard Cohen-tekstane sine 
over alt der han har reist.


Det er nok likevel med gjendiktinga av
 den amerikanske poeten Robert Bly (f 1926) og diktsamlingane 
Den natta Abraham ropte til stjernene (2014) 
og Dei dømde meg til tusen år i glede (2015), 
begge utgjevne på Ura forlag,
at Odd har vekt nasjonal oppsikt.
Gjendiktinga av Robert Bly er ikkje noko mindre enn ei stor litterær bragd.
Odd har elles mykje nytt på gang.
Til hausten kjem han med eit syngespel
basert på tekstar av mellom andre den svenske nobelprisvinnaren
Tomas Transtrømer (1931-2015).
Vi gler oss til å høyre Odd komande laurdag!

tirsdag 14. juni 2016

Ronald under linda
Også i år kjem hareidsdølingen Ronald Øvrelid (fødd 1974) attende til heimbygda for å synge under linda oppå Gjerda.
For mange er nok Ronald, som no bur på Fiskarstranda i Sula kommune, best kjend som trubadur og vokalist i Wild Cats og diverse andre lokale band,
 men dei fleste på Hareidlandet vil kanskje likevel assosiere han mest med norske versjonar av Melissa Horn, Leonhard Cohen og Nanci Griffith, ofte med tekstar i gjendikting av Odd Goksøyr eller Andreas Bjåstad. 

Det ikkje fullt så mange veit, er at Ronald også har vore - og er - ein habil fotballspelar, 

og at han framleis er aktiv (ja, i fylgje referata faktisk dominerande) i Old Boys-serien på Nøre Sunnmøre. I den årvisse Grendacupen på Hareid er han dessutan alltid på plass, ofte med lange sugande løp frå dei bakre rekker, lett gjenkjenneleg i si gamle Wimbledon-drakt.
Men vi tippar at han legg fotballskoa att heime denne dagen, og heller tek med seg gitaren. Vi gler oss til å høyre han, og er spente på kva songar han vil leite fram til oss i år.